InterNIC
GeoNIC
   See also:  Whois IP Whois Hosting WebMail Statistics Drivers LA-Counter Web Shop 
    Home 
    Services 
    Contact 
    Help 
  Docs Library 
  Payment Info 
  Our Prices 
  Glossary 
    FAQ 
    History of the... 
    DomWish 
    Your Certificate 
    Account Manager 
    DNS Master 
    RACE Domain 
    Terms 
  GEO RU Domains 
   
3-4 chars available, deleted expired, premium domains

first symbol
a-z/0-9
number of records
1-99
Select from
Search by name

    Press 
    Partners Program 
    Partners List 
    Domains for Sale 
    Countries cTLDS 
    Links 
    Bookmark us 
    ICANN 
    Search 
    
    
  Members     Application Form    
Application Form to apply for the delegation of an Internet domain directly under the .hu public domains
(The "required" fields are printed in bold. Please, apply for only one domain name per form.)
Ige'nylölap közvetlenül a hu közdomainek ala' törte'nö Internet domain delega'la's ige'nyle'se'hez
(A kötelezöen kitöltendö rovatok vastagon szedve, egy Ige'nylölapon csak egy domain ke'rhetö!)


Disclaimer: The English translation is for reference ONLY and by signing this form the Applicant acknowedges that in case of any dispute the Hungarian version of the statement is the legally binding one.
Figyelmeztete's: Az angol szöveg CSAK ta'je'koztato' jellegü e's az Ige'nylö, aza'ltal, hogy az ige'nylölapot ala'i'rja, tudoma'sul veszi, hogy vita esete'n a magyar nyilatkozat a meghata'rozo'.

The chosen domain name:
A va'lasztott domain ne'v

Is it a new application or modification of an earlier one? Reason for the modification:
U'j ige'ny, vagy kora'bbi mo'dosi'ta'sa? Ha mo'dosi'ta's, akkor az oka

Is it an application with priority? [ ] Yes or [ ] no?
Priorita'sos ige'ny? Igen nem

If the name is a trademark, please write here its registration number:
Ha a ne'v ve'djegy, akkor a lajstromsza'm

Under which public domain do you apply for delegation? (One per application form)
Jelölje be, hogy mely közdomain ala' ke'ri a delega'la'st (egy Ige'nylölapon egyet)
[ ] hu public domain [ ] second-level public domain, namely:________________________
hu közdomain ma'sodik szintü közdomain, me'gpedig

Identification of the Registrant (taxation number of the organization - or its registration number - or identity card number of the natural person) :
az Ige'nylö azonosi'to'ja (szervezet ado'sza'ma (hia'nya'ban bejegyze's sza'ma) vagy egye'ni Ige'nylö szeme'lyi(igazolva'ny) sza'ma)

Full name of the Registrant (in Hungarian):
az Ige'nylö teljes neve (magyarul)

in case of on organization, its name in English:
a szervezet megneveze'se angolul

Postal address of the Registrant:
az Ige'nylö postai ci'me

legal status:
jogi sta'tusza

telephone:
telefonsza'ma

fax::
telefaxsza'ma

Administrative Contact Person appointed by the Registrant:
az Ige'nylö a'ltal kijelölt adminisztrati'v kapcsolattarto' szeme'ly

name:
neve

postal address:
postai ci'me

telephone:
telefonsza'ma

fax:
telefaxsza'ma

e-mail address:
e-mail ci'me

With the submission of the Application Form I declare that
Az Ige'nylölap benyu'jta'sa'val egyben kijelentem, hogy

 1. I know the Domain registration Business Policy Principles and accept the decision of the Registrar and the Administrator. I accept that I apply for the domain delegation for my own risk, and that neither the Administrator nor the Registrar is responsible for the possible direct or indirect damages caused by the delegation or the rejection, renouncement, suspension or cancellation of the domain name;
  a Domainregisztra'cio's Üzletpolitikai Ira'nyelveket ismerem e's betartom, a Nyilva'ntarto' e's a Regisztra'tor dönte'se't elfogadom. Tudoma'sul veszem, hogy a domain delega'la'st saja't kocka'zatomra ige'nylem, e's sem a Nyilva'ntarto't sem a Regisztra'tort nem terheli felelösse'g sem a domain delega'la'sbo'l, sem annak elutasi'ta'sa'bo'l, felmonda'sa'bo'l, felfüggeszte'se'böl vagy visszavona'sa'bo'l esetlegesen keletkezö közvetlen vagy közvetett ka'roke'rt;

 2. only I am responsible for the choice, meaning and usage of the applied name, and I take the consequences. The Administrator and/or Registrar is not abliged to check the chosen name and to examine its lawfulness in any way. In case someone claims against the Registrar and/or the Administrator, I will take their role, and (if it is impossible) I will give assistance in their defence against the claim;
  egyedül magam vagyok felelös az a'ltalam ige'nyelt domain ne'v megva'laszta'sa'e'rt, jelente'startalma'e'rt, haszna'lata'e'rt e's ezek következme'nyeie'rt. A Nyilva'ntarto' e's/vagy a Regisztra'tor a va'lasztott ne'v ellenörze'se're, jogszerüse'ge'nek semmilyen vizsga'lata'ra nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban ma's szeme'ly a Nyilva'ntarto'val e's/vagy a Regisztra'torral szemben ige'nyt ki'va'n e'rve'nyesi'teni, va'llalom, hogy a helyükbe le'pek, illetve (ha ennek akada'lya van) minden segi'tse'get megadok re'szükre a követele'ssel szembeni ve'dekeze'shez;

 3. I exempt the Administrator and/or the Registrars from any costs deriving from a legal dispute, damage, or claim concerning the domain delegated to me, from the registration and delegation process, or from the choice, meaning and usage of the domain name. I do every effort to protect the Administrator and the Registrars from any injury;
  a nekem delega'lt domainnel, a delega'cio's e's regisztra'cio's elja'ra'ssal, a domain neve'nek megva'laszta'sa'val, jelente'startalma'val vagy haszna'lata'val kapcsolatos ba'rmilyen jogvita'bo'l, ka'rbo'l, követele'sböl következö költse'g alo'l tehermentesi'tem a Nyilva'ntarto't e's/vagy a Regisztra'tort, e's egye'bke'nt is mindent elkövetek annak e'rdeke'ben, hogy a Regisztra'tort illetve a Nyilva'ntarto't e'rdekse'relem ne e'rje;

 4. I have chosen the domain name as carefully as possible, and I ensure that the chosen name or its usage does not infringe the rights of any third person or organization (e.g. right to the exclusivity of the name, personal right, right of reverence, copyright, etc.). If such an infringement is discovered, I will renounce the name. I accept that the registry database and the trademark database of the Hungarian Patent Office is accessible by calling the 06-80-345678 toll-free domestic telephone number or at the www.hpo.hu address, for the purpose of checking;
  a domain ne'v megva'laszta'sa területe'n a lehetö legnagyobb gondossa'ggal ja'rtam el, e's szavatolom, hogy az a'ltalam va'lasztott domain ne'v, illetve annak haszna'lata ma's szeme'ly vagy szervezet jogait (pl. ne'vkiza'ro'lagos-sa'ghoz füzödö joga't, szeme'lyise'ghez füzödö joga't, kegyeleti joga't, szerzöi joga't stb.) nem se'rti. Ha azonban ilyen jogse'rte'srol tudoma'st szerzek, a ne'vröl önke'nt lemondok. Tudoma'sul veszem, hogy ellenörze's ce'lja'bo'l ce'gjegyze'k adatba'zis e's a Magyar Szabadalmi Hivatal ve'djegy adatba'zisa (a 06-80-345678 zöld sza'mon vagy a www.hpo.hu ci'men) hozza'fe'rhetö

 5. I agree to that the Administrator and Registrars handle every information indicated on the Application Form as public, according to the conventions on the Internet. I am in possession of the necessary agreement of the persons affected.
  hozza'ja'rulok ahhoz, hogy az Ige'nylölapon közölt ba'rmely informa'cio't a Nyilva'ntarto' e's a Regisztra'torok az Internet regisztra'cio's szoka'soknak megfelelöen nyilva'nosan kezeljenek, e's kijelentem, hogy ehhez az ott megnevezett szeme'lyek hozza'ja'rula'sa'val rendelkezem;

 6. I accept that in case of a disagreement concerning the eligibility of a chosen domain name, the Registrar refers itself to the decision of the Advisory Council. The decision is asked by the Registrar on the motion of the Registrant and/or the third party making a complaint, after paying the expenses of the Advisory Council.
  tudoma'sul veszem, hogy a va'lasztott domain ne'v va'laszthato'sa'ga'val kapcsolatos vita esete'n a Regisztra'tor a Tana'csado' Testület dönte'se'nek veti ala' maga't. A dönte'st kezdeme'nyeze'sem alapja'n, az elja'ra'si di'j befizete'se't követöen a Regisztra'tor szerzi be;

 7. in case of a disagreement concerning either the delegation and registration of the domain or the effort of the signed provider contract, as well as the existence and accomplishment of rights and charges deriving from this contract, I refer myself to the decision of the Arbitration Panel supported by the Administrator. The Arbitration Panel judges the debate with the effect of a non-appealable, according to the concerning rules of procedure published on the Web Server.
  kijelentem, hogy a domain delega'la'ssal e's regisztra'la'ssal illetve a megkötött szolga'ltato'i szerzöde's hata'lya'val, az ebböl eredö jogok e's kötelezettse'gek fenna'lla'sa'val, teljesi'te'se'vel kapcsolatos vita's ke'rde'sekben ala'vetem magamat a Nyilva'ntarto' a'ltal ta'mogatott Eseti Va'lasztottbi'ro'sa'g dönte'se'nek, amely bi'ro'sa'g a vita't a Web Szerveren megtala'lhato' ra' vonatkozo' elja'ra'si szaba'lyok alapja'n a jogerös bi'ro'i i'te'let hata'lya'val bi'ra'lja el.

date / name of the Registrant's representative / authorised signature
da'tum / az Ige'nylö ke'pviselöje'nek neve / ce'gszerü ala'i'ra's

Attached documents:
Melle'kelem a következö dokumentumokat

Name of the Registrar:
a Regisztra'tor neve

______________________________________________

Application Form - Technical appendix
(It is suggested to consult with the Registrar before completing it)
Ige'nylölap technikai melle'klet
(kitölte'se'hez ce'lszerü a Regisztra'torral egyeztetni)

Technical Contact Person appointed by the Registrant
Az Ige'nylö a'ltal kijelölt technikai kapcsolattarto' szeme'ly

name:
neve

postal address:
postai ci'me

telephone:
telefonsza'ma

fax:
telefaxsza'ma:

e-mail address:
e-mail ci'me

Primary name server
Az elsödleges ne'v szerver
Name:
neve
IP address:
IP ci'me
Secondary name server
A ma'sodlagos ne'v szerver
Name:
neve
IP address:
IP ci'me


2CO 
2Checkout.com is an authorized retailer for GeoNIC.NET
 
.COM .NET   
.UA 
Registration for holders of Ukrainian Trade Marks
 
.COM.UA   
.RU   
.CD   
.FM 
 
.INFO   
.BIZ   
.NAME   
.US 

 
.MD 
 
LV 
 
.HU   
 

home  |  help  |  contact  |  domain registration  |  Domains Wish  |  DNS-Master  |  account manager  |  site map
Copyright © 2000~2002 geonic.net (tm). All rights reserved.
Powered by netcom.net.ua (tm).Terms & Conditions
Портал города Одесса Бесплатное бронирование услуг СТО
Туристическое агентство Хороший отдых Студия "Pixarion" - разработка сайтов и интернет реклама
Labelled with ICRA